Zakonska regulativa Tarifne stavke za distribuciju plina Tarifne stavke za opskrbu plina Praćenje kvalitete prirodnog plina Zahtjevi korisnika i obrasci Cjenik za nestandardne usluge Financijski izvještaji Energetski pretvornik

Energetski pretvornik

Energetski subjekti trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh, pri tome je propisano da je energija sadržana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3 izraženoj u Sm3 (standardni metar kubni), pri standardnim uvjetima tlaka od 101,325 kPa i temperature 288,15 K (15°C). Energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost i to umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto (Sm3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3), odnosno prema formuli:

E [kWh] = V [Sm3] * Hds [kWh/m3]

gdje je: E [kWh] – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje* V [Sm3] – količina (volumen) isporučenog plina** Hds [kWh/m3] – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje***

* E (kWh) – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje, zaokružena na jedno decimalno mjesto manje od broja decimalnih mjesta kojima je izražena količina isporučenog plina u Sm3, a najmanje na cijeli broj (kWh)
** Pojam "Standardni metar kubni" (Sm3) predstavlja 1 m3 nekog plina pri standardnom tlaku od 101305 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15 K (15 °C). Za potrebe izračuna volumena prirodnog plina radi obračuna i određivanja energetske vrijednosti plina, koriste se standardni uvjeti tlaka i temperature plina.
*** Prema definiciji Donja ogrjevna vrijednost (Hds) predstavlja toplinu oslobođenu u procesu izgaranja prirodnog plina, bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare.